Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

21:47
Udało się nam to niespotkanie. 
— PIN "Niekochanie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viakitewalk kitewalk
21:47
7095 653c 500
21:46
8932 9147
21:46
21:46

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viaraindrops raindrops
21:44
2599 9f05
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
21:43
3306 5584
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viairmelin irmelin
21:43
5200 ceb4 500
Wiersze o moim psychiatrze 3
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viairmelin irmelin
21:43
3518 aab7
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viairmelin irmelin
21:43
7539 e72e 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
21:43
1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
21:41
21:41
Animal Hospital
Reposted fromMysticen Mysticen viairmelin irmelin
21:41
0892 9d5b
Reposted fromEkran Ekran viairmelin irmelin
21:39
21:39
Reposted fromcarfreitag carfreitag viairmelin irmelin
21:34
1450 4601
Reposted fromnutsgallery nutsgallery viairmelin irmelin
21:34
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaraindrops raindrops
21:33
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaraindrops raindrops
21:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl